Novi Zakon o zaštiti potrošača stupa na snagu 28. svibnja 2022. | Smartlife HR

Emisije
IMATE PRIČU? Javite nam se.

IMATE PRIČU? Javite nam se.

IMATE PRIČU? Javite nam se.

Ubacite video ili foto

Možete ubaciti do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspešno poslata

Hvala što ste potrošili pet minuta vašeg potpuno beznačajnog vremena, na potpuno besmislenu radnju slanja ovog teksta. Budite sigurni da se on najverovatnije neće nikad pojaviti u medijima jer niti imamo vremena niti imamo želju da se bavimo. vašim glupostima.

Ostalo

Upišite pojam u tražilicu i pritisnite ENTER

Novi Zakon o zaštiti potrošača stupa na snagu 28. svibnja 2022.

Autor Krunoslav Ćosić

Ovo su najznačajnije promjene koje uskoro stupaju na snagu

 Kupovina trgovina.jpg Izvor: Shutterstock

Zakonom se uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda na tržištu, i to:

1. pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača
2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu
3. pravo na pravnu zaštitu potrošača
4. pravo na informiranje i izobrazbu potrošača
5. pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa
6. pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa.

Novi Zakon o zaštiti potrošača predstavlja usklađivanje domaćeg zakonodavstva s Direktivama EU koje se odnose na:

• pisani prigovor i reklamacije potrošača-korisnika javnih usluga
• isticanje cijena za posebne oblike prodaje
• nepoštenu poslovnu praksu - prodaju proizvoda dvojne kvalitete
• zavaravajuća propuštanja i crnu listu
• prodaju izvan poslovnih prostorija
• troškove vještačenja

Za usluge popravaka i održavanja proizvoda, ako je vrijednost usluge veća od 500 kuna, trgovac je dužan potrošaču ispostaviti ponudu na papiru ili nekom drugom trajnom mediju s opisom radova te potrebnog materijala i dijelova za popravak.

 Trgovina.jpg Izvor: Shutterstock

I dalje je zabranjeno ostavljanje oglasnih poruka i materijala u ili na poštanskim sandučićima te na ili ispred kućnih vrata potrošača ako je takva zabrana na njima jasno napisana. Za ostavljanje oglasnih poruka i materijala odgovoran je trgovac čiji se proizvodi oglašavaju na oglasnim porukama i materijalima.

Ako se proizvod prodaje po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe trgovac je dužan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja prodaje i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

Agresivna poslovna praksa

Agresivnom poslovnom praksom smatra se ustrajno i neželjeno komuniciranje s potrošačem putem telefona, telefaksa, elektroničke pošte ili drugog sredstva daljinske komunikacije, osim u slučajevima i u mjeri u kojoj je to opravdano zbog propisima predviđenog prisilnog ispunjenja ugovorne obveze.

 Kupovina pametni telefon kreditna kartica.jpg Izvor: Shutterstock

Nadalje, oglašavanje kojim se djecu izravno navodi na to da kupe oglašavani proizvod ili da nagovore svoje roditelje ili druge punoljetne osobe da im kupe oglašavani proizvod te zahtijevanje plaćanja proizvoda odmah ili s odgodom ili vraćanja ili čuvanja proizvoda koji je trgovac isporučio, a potrošač ga uopće nije naručio.

Stvaranje lažne predodžbe da je potrošač osvojio ili da će osvojiti, bezuvjetno ili uz ispunjenje određene činidbe, određenu nagradu ili neku drugu odgovarajuću korist, kada u stvarnosti nikakva nagrada ili druga odgovarajuća korist nije predviđena ili kada je u stvarnosti poduzimanje bilo kakve radnje usmjerene na ostvarivanje te nagrade ili druge koristi uvjetovano određenim plaćanjem od strane potrošača ili potrošaču uzrokuje troškove također je agresivna poslovna praksa.

 Kupovina kolica.jpg Izvor: Shutterstock

Slanje proizvoda bez narudžbe potrošača

Isporuka robe ili pružanje usluge koje potrošač nije naručio, a za koje bi bio obvezan izvršiti bilo kakvo plaćanje, predstavlja nepoštenu poslovnu praksu. Ako trgovac pošalje potrošaču određenu robu ili izvrši određenu uslugu ta roba ili usluga smatraju se promidžbenim darom trgovca.

Ništetna je odredba u općim uvjetima trgovca, ponudi, narudžbenici ili bilo kojem drugom dokumentu koji je trgovac dostavio potrošaču uz nenaručenu robu ili uslugu kojom bi bilo predviđeno da šutnja potrošača znači prihvat ponude.

Troškovi telefonske komunikacije

Ako je trgovac uspostavio telefonsku liniju kako bi ga potrošači mogli telefonski kontaktirati u vezi sa sklopljenim ugovorom, potrošač koji kontaktira trgovca na taj način plaća poziv po tarifi koja ne smije biti viša od one za komunikaciju uobičajenom fiksnom geografskom linijom ili mobilnom linijom.

 Kupovina preko interneta.jpg Izvor: Shutterstock

Obveze obavještavanja pružatelja internetskih tržišta

Prije nego što potrošač sklopi ugovor na internetskom tržištu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom pružatelj internetskog tržišta mora ga na jasan i razumljiv način koji je primjeren sredstvima komunikacije na daljinu obavijestiti o:

1. općim informacijama o najvažnijim parametrima kojima se određuje rangiranje ponuda proizvoda, koje su dostupne u posebnom dijelu internetskog sučelja koji je izravno i lako dostupan sa stranice na kojoj su prikazane ponude koje se potrošaču prikazuju u obliku rezultata upita korištenjem ključne riječi, izraza ili drugog unosa i o relativnoj važnosti tih parametara u odnosu na druge parametre

2. tome da je treća osoba koja nudi proizvode trgovac ili nije trgovac, temeljem izjave te osobe pružatelju internetskog tržišta

3. tome da se prava potrošača uređena propisima koji su usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije ne primjenjuju na sklopljeni ugovor kada treća osoba koja nudi proizvode nije trgovac

4. tome da se ugovorne obveze prema potrošaču dijele između treće osobe koja nudi proizvode i pružatelja internetskog tržišta, pri čemu se takvim informacijama ne dovodi u pitanje odgovornost koja za pružatelja internetskog tržišta ili treće osobe proizlazi iz prava Europske unije ili nacionalnog prava, ako je primjenjivo.

Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se ispunjenom ako su potrošaču obavijesti iz stavka 1. ovoga članka istaknute samo u općim uvjetima poslovanja.

Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija

U slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija, obavijest potrošaču mora biti dana na papiru ili, uz suglasnost potrošača, na drugom trajnom mediju te mora biti čitljiva i napisana jednostavno i razumljivo.

U slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija trgovac mora dostaviti potrošaču primjerak ugovora ili pisanu potvrdu usmeno sklopljenog ugovora na papiru ili, uz suglasnost potrošača, na drugom trajnom mediju. Ako je potrebno, ugovor ili pisana potvrda sklopljenog ugovora mora sadržavati i potvrdu prethodne suglasnosti potrošača.

  Izvor: Shutterstock

Sklapanje ugovora o uslugama na daljinu putem telefona

U slučaju sklapanja ugovora o uslugama na daljinu putem telefona trgovac je dužan potrošaču dostaviti ponudu na trajnom mediju na način kojim će nedvojbeno biti moguće utvrditi trenutak zaprimanja ponude. Ugovor se smatra sklopljenim kad potrošač, nakon primitka ponude, dostavi trgovcu potvrdu svoje suglasnosti o sklapanju ugovora. Teret dokaza o zaprimanju potvrde suglasnosti je na trgovcu.

Jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili na daljinu

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu od dana njegova sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neutvrđenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, rok započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

Zakon o zaštiti potrošača Hrvatski sabor je donio na sjednici 28. siječnja 2022., a na snagu stupa 28. svibnja 2022. Detaljnije o zakonu i prekršajnim odredbama možete pročitati na web stranici Narodnih novina.

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI